NES i SBiH predložili amandmane kojima je vladu moguće imenovati i bez dva člana rukovodstva FBiH

Klubovi zastupnika NES-a i SBIH-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH dostavili su Ustavnoj komisiji na razmatranje i usvajanje prijedlog amandmana koji tretiraju imenovanje Vlade sa detaljnim obrazloženjem, a s ciljem postizanja trajnog ustavnog rješenja koje će omogućiti implementaciju izbornih rezultata.

Kako navode, upravo će se na pitanjima izmjene Ustava pokazati kome su bitne stolice, a kome država Bosna i Hercegovina.Prema predloženim amandmanima, uvodi se mogućnost da predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije izvrše imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko ni na ovaj način nije moguće imenovati Vladu Federacije, prijedlog odluke o imenovanju Vlade u Parlament FBiH može poslati predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika, u dodatnom roku koji je propisan ovim amandmanom.Naime, u skladu sa važećim odrebama člana IV.B.2.5 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika.

Prema prijedlogu NES-a i SBiH, ukoliko se ne postigne saglasnost za imenovanje Vlade Federacije, odluku o imenovanju Vlade FBiH donosi predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika, ili dva potpredsjednika bez saglasnosti Predsjednika Federacije, u roku od 3 dana nakon isteka roka, koju dostavljaju Predstavničkom domu na potvrđivanje većinom glasova.

Ukoliko se odluka o imenovanju Vlade Federacije ne donese ni tada, predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika u roku od 3 dana od isteka roka prijedlog odluke dostavlja Predstavničkom domu na razmatranje i odlučivanje.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će biti izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Predstavnički dom Federacije.Ukoliko Predstavnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije postupak će se ponoviti, a rok od 30 dana počinje teći narednog dana nakon što Predstavnički dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije.

klix.ba