POTPISANI UGOVORI O DODJELI PLASTENIKA NA PROJEKTU ER2=S2

Dana 18.10.2022., u sali općinskog vijeća, Općine Tešanj, potpisani su ugovori za dodjelu plastenika na projektu ER2=S2. 

Obaveza TRA d.o.o. Agencije za razvoj općine Tešanj, kao implementatora predmetnog projekta je da korisniku dodjeli i isporuči sljedeće: plastenik 50m2 uključujući montažu istog sa pratećom opremom u koju spada: sistem za navodnjavanje kap po kap, sadni materijal. Agencija se ovim ugovorom obavezuje da će Korisniku obezbjediti i svu drugu savjetodavnu, stručnu pomoć, te obezbjediti stručno lice koje će pratiti proces uzgajanja kultura u plasteniku kroz radnu terapiju. 

Obaveze korisnika, prema ovom ugovoru su da: obezbjedi površinu zemljišta od 50 m2 (10mx5m) za postavljanje plastenika, uključujući pripremu terena za nesmetano postavljanje plastenika dimenzija: 10 m dužine i 5 m širine. Korisnik se ovim ugovorom obavezuje da će plastenik, dodatnu opremu i sadni materijal, koristiti, održavati savjesno i prema uputama stručnog lica koji bude angažovan od strane TRA Agencije za razvoj općine Tešanj. Korisnik se takođe obavezuje da će prilikom sadnje kultura u plasteniku primjeniti sve agrotehničke mjere prema uputama stručnog lica koji bude angažovan od strane Agencije, te da će čuvati ovaj plastenik i koristiti u svrhu plasteničke proizvodnje i radne terapije najkasnije do 31.01.2028. godine.