“Avaz-roto press” raspisuje konkurs za prijem u radni odnos

Krajnji rok za dostavu prijava je 7 (sedam) dana od dana objave konkursa

Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost “Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo” raspisalo je Konkurs za prijem u radni odnos:

1. Direktor Službe prodaje i marketinga………………………………………………………………1 radnik

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

– VSS – ekonomskog smjera.

– Poznavanje rada na računaru.

– Rad na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine.

– Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost ugovaranja poslovne saradnje vezane za marketinške aktivnosti klijenta.

– Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Opis posla:

– Organizuje proces rada organizacione jedinice kojom rukovodi.

– Predlaže Osnivaču izmjene i dopune organizacije rada službe

– Predlaže godišnji plan (budžet) prodaje Marketing službe i plan (budžet) prodaje za svakog

   komercijalistu

 – Brine se o ostvarenju (izvršenju) godišnjeg plana (budžeta) prodaje Marketing službe i plana (budžeta) prodaje svakog komercijaliste

– Prati realizaciju planova izvršilaca.

– Odlučuje o prijemu novih radnika u službi.

– Kontroliše zakonitost rada organizacione jedinice.

– Predstavlja i zastupa službu prema trećim licima.

– Obavlja i sve druge poslove koji mu kao rukovodiocu pripadaju po zakonu, te one koje mu nalože članovi Uprave.

– Priprema i predlaže plan promotivnih aktivnosti i nagradnih igara.

– Planira i organizuje i provodi promotivne aktivnosti Društva za izdavačku i štamparsku djelatnost “avaz-roto press” d.o.o. Sarajevo, vezano za njegova izdanja.

– Inicira pokretanje i provođenje specijalnih izdanja.

– Inicira i provodi promotivne aktivnosti Društva na sportskim, kulturnim, turističkim i sajamskim manifestacijama.

Ukoliko posjedujete tražene vještine i želite biti dio našeg tima, mi Vam nudimo:

– Izazovno radno okruženje u najčitanijem i najutjecajnijem mediju u Bosni i Hercegovini.

– Mogućnost učenja i rada u procesu prodaje i marketinga.

– Razvoj ličnih kompetencija i vještina.

– Razmjena iskustva i znanja sa kolegama.

– Stručne edukacije.

– Vidljive karijerne mogućnosti.

1. Komercijalista u Službi prodaje i marketinga…………………………………………………….3 radnika

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

– VSS – ekonomskog smjera ili drugog društvenog smjera.

– Poznavanje rada na računaru.

– Rad na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine (sa iskustvom u prodaji).

– Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost ugovaranja poslovne saradnje vezane za marketinške aktivnosti klijenta.

– Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Opis posla:

 – Ima planski zadatak i odgovoran je za izvršavanje istog.

– Obilazi krajnje klijente i analizira tržište.

– Dostavlja media plan za svakog klijenta posebno.

– Vodi brigu o pravilnoj realizaciji ugovorenog posla (ugovaranje, objava, naplata).

– Planira potrebe za svoje klijente i brine se o uspješnoj saradnji.

– Predlaže plan rada rukovodiocu službe, te obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

Ukoliko posjedujete tražene vještine i želite biti dio našeg tima, mi Vam nudimo:

– Izazovno radno okruženje u najčitanijem i najutjecajnijem mediju u Bosni i Hercegovini.

– Mogućnost učenja i rada u procesu prodaje i marketinga.

– Razvoj ličnih kompetencija i vještina.

– Razmjena iskustva i znanja sa kolegama.

– Stručne edukacije.

– Vidljive karijerne mogućnosti.

1. Stručni saradnik za finansijski kontroling…………………………………………………………..1 radnik

Pored općih uslova predviđenih zakonom, radnik treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

– VSS – ekonomski fakultet, računovodstveni smjer

– Dobro poznavanje rada u office paketu

– Rad na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine.

– Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost izvršavanja zadataka u rokovima

– Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije.

Opis posla:

– Izrada finansijskih i drugih periodičnih izvještaja u skladu sa zahtjevima i standardima, na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou

– Implementacija formi izvještavanja i metoda kontrole troškova za potrebe menadžmenta

-Kontrola troškova firme na mjesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou

-Periodična analiza zaliha, prodaje i dr.

-Učestvovanje u pripremi godišnjeg budžeta

-Saradnja sa Službom prodaje u pripremi operativnih planova prodaje i prikupljanje informacija neophodnih za analizu tih planova

-Saradnja sa Službom računovodstva, finansija i komercijale pri izradi izvještaja

-Prikupljanje i analiza informacija neophodnih za kontrolu rada sektora računovodstva po nalogu finansijskog direktora

-Asistencija finansijskom direktoru u organizacionim i izvršnim zadacima

Ukoliko posjedujete tražene vještine i želite biti dio našeg tima, mi Vam nudimo:

– Izazovno radno okruženje u najčitanijem i najutjecajnijem mediju u Bosni i Hercegovini.

– Mogućnost učenja i rada.

– Razvoj ličnih kompetencija i vještina.

– Razmjena iskustva i znanja sa kolegama.

– Stručne edukacije.

– Vidljive karijerne mogućnosti.

Vaše prijave, uz CV i dokaze o ispunjavanju uslova možete poslati na adresu:

˝avaz-roto press˝ d.o.o. Sarajevo, ulica Tešanjska br. 24a, 71 000 Sarajevo, ili na e-mail adresu: [email protected] (sa naznakom za konkurs za prijem na radno mjesto: “Stručni saradnik za finansijski kontroling” )

Krajnji rok za dostavu prijava je 7 (sedam) dana od dana objave konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.