Autoceste Federacije BiH ne znaju koliko troše na šahtove

Dionica autoputa Sarajevo – Tarčin puštena je u promet 2014. godine. JU Autoceste Federacije BiH zadužene su za održavanje navedene dionice, a primjetno je da vrlo često na dijelovima autoputa vrše sanacije. Također, vidljivi su i dodatni radovi na sanaciji skoro svih šahtova na ovoj dionici.

Za N1 su govorili eksperti iz ove oblasti i suglasni su da je došlo do propusta u izvedbenim radovima.

“Ako su šahtovi projektirani rubom kolničke trake, revident glavnog projekta je to trebao uočiti i naložiti ispravke. Ako su šahtovi projektirani sredinom, a izvedeni rubom kolničke trake, to je trebao uočiti nadzor i naložiti izvođaču promjene u izvedbi. U konačnici, ako je nakon revizije projekta, izvedbe i kontrole od strane nadzora ipak došlo do nestručne izvedbe, odnosno pogrešnog pozicioniranja šahtova, onda su propusti trebali biti uočeni na tehničkom prijemu, koji nije mogao biti okončan do otklanjanja nedostataka”, kažu sugovornici.

Dodaju da ukoliko su šahtovi izvedeni rubom kolničke trake, odnosno linijom kretanja kotača vozila, nesporno su izloženi enormnom opterećenju, što značajno povećava rizik od njihovog pucanja ili odvajanja od revizijskog okna, samim time i izravnog i iznimno opasnog ugrožavanja sigurnosti prometa.

U vezi točnog iznosa koji su utrošili na sanaciju šahtova od kada je ova dionica puštena u promet od 2014. do kraja 2021. iz Autocesta FBiH naveli su da nisu vodili posebnu evidenciju o utrošenom novcu.

“Posebnu evidenciju troškova vezanih za bilo kakvu intervenciju na šahtovima revizionih okana u sustavu odvodnje na autocesti nemamo. U sklopu redovnog održavanja sustava odvodnje na godišnjoj razini radimo obvezna dva inspekcijska nadzora svih poklopaca šahtova, čišćenje drenažnih cijevi i glavnih kolektora tunelskih cijevi i cijevnih propusta duž trase. Svakodnevno prilikom ophodarskih obilazaka vodi se računa o stanju šahtova i eventualni nedostaci se evidentiraju i odmah se pristupa rješavanju eventualnih problema kroz radove redovnog održavanja. Sanacija šahtova i područja uz šahtove se radi prema potrebi i takvih intervencija u odnosu na broj ugrađenih revizionih okana duž ceste je zanemarivo malo”.

Direktno ugroženi ljudski životi

Eksperti za N1 kažu da ovakav odgovor Autocesta FBiH ukazuje na neprihvatljiv odnos. “Naknadna sanacija ovih propusta podrazumijeva izmještanje šahtova od ruba u os kolničke trake, što podrazumijeva značajne troškove i usporavanje kretanja vozila na konkretnoj dionici. Iako se radi o ogromnim troškovima, naglašavam da su isti nebitni u odnosu na sigurnost prometa i ljudske živote koji su izravno ugroženi kako je prethodno navedeno. Naime, projektirane brzine i okolnosti na autocesti su takve da ja broj prometnih nesreća nesporno manji ali kad se dogodi, završavaju tragičnim posljedicama i velikom materijalnom štetom”, te dodaju da u konačnici, informacija koju smo dobili od strane JP Autoceste FBiH, “…da ne mogu utvrditi koliko su novaca do sad uložili u sanaciju šahtova…”, ne samo da je neodgovorna, nego ukazuje na apsolutno neprihvatljiv odnos nekih od zaposlenika JP Autoceste FBiH prema poreznim obveznicima koji financiraju gradnju pojedinih dionica, čije kasnije korištenje naplaćuju JP Autoceste FBiH”.

Autoceste Federacije BiH ne znaju koliko troše na šahtove
Autoceste Federacije BiH ne znaju koliko troše na šahtove

izvor : crna-hronika.info