More
  spot_img

  Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ”Ivančica” Usora

  BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

  OPĆINA USORA

  JAVNA PREDŠKOLSKA USTANOVA ” IVANČICA ”  USORA

  Broj: 13/2020

  Datum: 19.5.2020.

  Na temelju članka 40. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10, 8/12 i 13/14), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 8/19), članka 35. Pravila Javne predškolske ustanove ”Ivančica” Usora  (”Službeni glasnik općine Usora ”, broj: 3/11), Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u J.P.U. ”Ivančica” Usora, te Odluke Upravnog odbora J.P.U. ”Ivančica” Usora  (broj:12/20), Upravni odbor J.P.U. „Ivančica“   raspisuje:

  JAVNI OGLAS

  Za prijem  u radni odnos radnika/ice na određeno vrijeme

  I

  Raspisuje se javni oglas za upražnjeno radno mjesto u J.P.U. ”Ivančica” Usora, na određeno vrijeme –period od godinu dana, i toza:

  • Odgajatelj – 1 izvršitelj.

  II

  Visina osnovne plaće: 800,00 KM.

  III

  Opis poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći:

  – neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom

  – briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju

  – rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji

  – stručno usavršavanje (individualno i organizirano)

  – suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima

  – priprema i organizacija svečanosti

  – rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića

  – uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava

  – poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora

  – ostali poslovi po potrebi.

  IV

  Opći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
  • da je osoba starija od 18 godina,
  • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje,
  • da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

  V

  Posebni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći:

  • stručnu spremu: VSS- master predškolskog odgoja i obrazovanja, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, bakaleaurat/bachelor/prvostupnik predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ- nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

  VI

  Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Uredno popunjenu i potpisanu prijavu za navedeno radno mjesto, s kontakt brojem telefona i e-mailom,
  • Životopis,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Izvod iz Matične knjige rođenih
  • CIPS potvrda prebivališta,
  • Diploma o završenoj školskoj spremi,
  • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole.
  •  

  VII

  Ostale dokumente (ne starije od 3 mjeseca) kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta javnog oglasa, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata:

  • uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
  • uvjerenje o nekažnjavanju
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

  VIII

  Napomene:

  – S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju  obavit će se pismeni i usmeni stručni  ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog  ispita  isti će biti blagovremeno obavješteni.

  – Literatura iz koje će biti pitanja za  pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona, Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona).

  – Predviđen je probni rad od tri mjeseca.

  – Za dodatna pojašnjenja kontaktirati 032/891350 ili 063/993959.

  IX

  Javni natječaj će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: web stranica Općine Usora, web stranica J.P.U. ”Ivančica” i dnevnom listu ”Dnevni list“.

  Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

  X

  Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno na adresu:

  J.P.U. ” Ivančica ” Usora

  Žabljak bb, 74230 Usora, BiH

  S naznakom:

  ” NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

  Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti  u orginalu ili ovjerene kopije.

  Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

  Nepotpune, neblagovremene  i neuredne  prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom.

                                                       Predsjednica Upravnog odbora

                                                                                             Karolina Perić

  tesanjtesanj.ba

  spot_img

  Aktuelno

  spot_img

  Povezani članci