Iz pepela rođena da se bori protiv zla: Podsjećamo na najveće pobjede Armije RBiH

Na današnji dan prije 31 godinu odlukom Predsjedništva BiH ujedinjene su sve oružane snage na teritoriji BiH koje su se odupirale agresoru pod jedinstvenu komandu Teritorijalne odbrane BiH, koja je kasnije preimenovana u Armiju Republike Bosne i Hercegovine.

Za prvog komandanta, odnosno za načelnika Glavnog štaba Armije RBiH izabran je general Sefer Halilović, koji je tu funkciju obavljao do 1993. godine.

Za njegove zamjenike imenovani su Jovan Divjak i Stjepan Šiber.

Sjedište Glavnog štaba Armije RBiH je bilo u Sarajevu i predstavljao je najviši organ u komandnom lancu.Što se tiče strukturnog uređenja armije, treba reći da je bila sastavljena od korpusa. Korpusi su bili formirani na regionalnom principu.korpus:

Sarajevokorpus:

Tuzlakorpus:

Zenica4 .korpus:

Mostarkorpus:

Bihaćkorpus:

Konjickorpus:

Travnik

Povodom ovog datuma i 31. godišnjice formiranja Armije Bosne i Hercegovine prisjećamo se nekih od najznačajnih oslobodilačkih operacija za odbranu Bosne i Hercegovine.Odbrana SarajevaOdbrana Sarajeva je najduža operacija Armije RBiH koja je trajala duže od tri i pol godina.

Najžešće borbe su se vodile 1992. godine, odnosno na samom početku rata, kada su 2. maja snage JNA, uz podršku paravojnih četničkih formacija pokušavale podijeliti grad na dva dijela i potpuno ga zauzeti.

Druga velika pobjeda je bila u Pofalićkoj bici 16. maja 1992. godine kada je još jednom osujećen plan agresora da podijeli grad na dva dijela. Također, bitka koja se ne smije izostaviti je ona za brdo Žuč, kada su 8. juna 1992 godine branioci grada Sarajeva uspjeli ovladati kotom Orlić na vrhu brda.

Odbrana Goražda

Najznačajnija bitka za odbranu za Goražde bila je operacija “Krug” iz augusta 1992. godine. Operacije su izvele 1. i 31. drinska udarna brigada. Akcija je izvedena na dva ratišta, napadom na kote Hranjen i Oštro na jednoj strani i Petibor, Trovrh i Tvičjak na drugoj strani.

Izvođenjem operacije “Krug” neprijatelju je nanesen težak poraz. Oslobođeno je 150 km2 prostora.Nakon oslobađanja 150 km2 na lijevoj obali Drine, dana 14. septembra iste 1992. godine počela je akcija za oslobođenje teritorije na desnoj obali Drine. Akcija je uspješno završena 18. septembra 1992. godine, a izvele su je jedinice 43. i 31. drinske brigade. Razbijena su neprijateljska uporišta na Kolijevkama, Visevicama i Biljinu, te oslobođena naselja Bare, Krsnica, Zupčići, Potkozara i još neka sela. Tada je cijeli teritorij Goražda bio slobodan.

Osvajanje Vlašića

Jedan od značajnih datuma u historiji odbrambeno – oslobodilačkog rata je 20. mart 1995. Tog zadnjeg kalendarskog, zimskog dana oslobođena je kapa Bosne, vrh planine Vlašić. 20. marta 1995. godine borci Sedmog korpusa su na čelu sa legendarnim komandantom generalom Mehmedom Alagićem, uspjeli ovladati planinom Vlašić oslobodivši stotinu novih kvadratnih kilometara. U operaciji su učestvovale i jedinice Trećeg korpusa, te Gardijska brigada ARBiH. Taj dan se na najvišem vrhu planine Vlašić, na radio—relejnom čvorištu na Opaljeniku, zavijorila zastava sa ljiljanima promjera 30 sa 20 metara.

Oslobađanje Ozrena i Vozuće

Jedna od najvećih vojnih pobjeda na području sjeveroistočne Bosne je svakako bila bitka za Vozuću. Glavni cilj ove operacije bilo je spajanje jedinica 2. i 3. korpusa Armije BiH čime bi se otvorio put ka djelovanju prema Doboju i sjeveru. Pod komandom generala Refika Lende oslobođenje ovih krajeva je počelo krajem maja 1995. godine, a konačan udarac agresoru zadan je 10. septembra operacijom “Uragan” kada je oslobođen kompletan prostor Ozrena.

Oslobađanje Bosanske Krajine

Dana 21. aprila 1992. godine počinju sukobi u Bosanskoj Krajini kada su srpske snage stigle do Bosanske Krupe.Njihovo napredovanje je zaustavljeno i formiran je bihaćki okrug, unutar kojeg je formirana Unsko-sanska operativna grupa iz koje će kasnije izrasti Peti korpus Armije RBiH. Jedinice petog korpusa zaslužne su za najveću oslobodilačku operaciju u odbrani BiH.

Peti korpus pod komandom Atifa Dudakovića je krenuo u oslobodilačku operaciju.Operacija “SANA 95” započela je 13. septembra 1995 godine tačno u šest sati. Već u 6:30 sati neprijateljska linija odbrane probijena je na nekoliko mjesta. Iza ponoći, tačnije u 1.10 sati jedinice 502. viteške brdske brigade ušle su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskorišten je za čišćenje terena i eliminisanje razbijenih neprijateljskih snaga. U Bosanskom Petrovcu zaplijenjene su velike količine naoružanja, municije, artiljerijskih oruđa, materijalno-tehničkih sredstava, ratne tehnike i opreme.

Nakon kraćeg odmora, 16. septembra komandant Atif Dudaković je naredio da se maršom krene prema Ključu. Jedinice su motornim vozilima u marševskoj koloni upućene ka Ključu. Prema tom gradu krenuli su i pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe na pravcu Begova Glava – Veliki Ljutoč – Dubovsko – Vrtoče – Bosanski Petrovac.

Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i u Pudinom Hanu oko 21:00 sati jedinice 501. i 510. brdske brigade pobjedonosno ulaze u Ključ. Nešto kasnije u sadejstvu sa jedinicama 7. korpusa kojima je komandovao general Mehmed Alagić 10. oktobra oslobođen je i Sanski Most.

Ovom operacijom okončana su oslobodilačka djelovanja Armije BiH, nedugo nakon toga potpisan je Dejtonski mirovni sporazum kojim je okončan rat u BiH.Armija BiH je nakon rata zajedno sa HVO oformila vojsku Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme oružanih snaga 2005. godine, oformljene su jedinstvene oružane snage na teritoriju cijele države. Čuvar baštine na Armiju BiH u Oružanim snagama BiH je 2. pješadijski rendžerski puk.

Mnogoljudna bosanska ratna Armija, koja je srcem i prsima branila Bosnu i njen narod, izvršila je svoj zadatak! Zahvaljujući njoj, u miru koji je zaključen, ima i nešto pravde, za nas. I to, ima onoliko pravde, koliko je to njena zasluga. Narod se ponosio vama, uvjereni, uvjeren da ste vi najbolji vojnici na svijetu. I jeste! Neprijatelj to zna, i ubuduće će tri puta razmisliti, prije nego što se usudi da digne ruku na zemlju i narod, i narod ove zemlje. Hiljadu devetsto devedeset i druga godina, uz Božiju pomoć, neće se više nikada ponoviti”, govorio je prvi predsjednik Predsjedništva BiH Alija Izetbegović prilikom Smotre jedinica ARBiH na stadionu Koševa, 15. aprila 1997. godine.

Ovog dana se s ponosom prisjećamo svih onih koji su dali svoju mladost, dijelove tijela a oni najbolji i živote, za odbranu Bosne i Hercegovine. Neka im je vječna slava.

klix.bq