Dodikova odbrana zatražila od Suda BiH novo odgađanje glavnog pretresa

Odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika uputit će danas Krivičnom vanraspravnom vijeću Suda BiH i postupajućem sudiji Mirsadu Striki urgenciju za postupanje Suda o prijedlogu za prenošenje vođenja postupka sudu u Banjoj Luci, kao i prijedlog za novo odlaganje glavnog pretresa.

Branilac Dodika Goran Bubić naveo je u prijedlogu za odlaganje glavnog pretresa da je jučer pozivom Suda BiH, putem faksa, obaviješten da je glavni pretres zakazan za 20. decembar sa početkom u 13:00 sati.”

Predlaže se odlaganje zakazanog glavnog pretresa iz razloga što je odbrana predsjednika Dodika stavila prijedlog za prenošenje vođenja postupka/delegaciju nadležnosti/sa Suda BiH stvarno nadležnom sudu u Banjoj Luci”, piše u ovom dopisu advokata Bubića, uz podsjećanje da je odbrana predložila delegaciju nadležnosti u ponedjeljak, 11. decembra, da je dan kasnije uložen u spis krivičnog predmeta i prema, dosadašnjim saznanjima odbrane, po tom prijedlogu nije donesena sudska odluka.

Ipak, prema informacijama Klix.ba, odluka je odbijena kao i žalba, no Dodik sada čeka odlučivanje po novom zahtjevu za prijenos nadležnosti, koji je podnio nakon što je prvi zahtjev odbijen.Advokat je istakao da je danas posebnim podneskom odbrana urgirala postupanje Suda BiH po prijedlogu za delegaciju nadležnosti od 11. decembra.”

S obzirom na vremenski period preostao do zakazanog glavnog pretresa/četiri dana, od čega su dva dana neradna, a dva radna, kao i pravo stranaka na žalbu, te suspenzivno dejstvo žalbe, predlaže se odlaganje zakazanog pretresa”, navedeno je u prijedlogu odbrane.

Branilac Bubić je u urgenciji za postupanje Suda prema prijedlogu za prenošenje vođenja postupka podsjetio da je odbrana predložila prenošenje vođenja postupka sa Suda BiH na onaj u Banjoj Luci.”

U današnjem telefonskom razgovoru braniocu je potvrđeno da je prijedlog zaprimljen u Sudu BiH, ali da se odbrani ne mogu davati druge informacije usmenim putem o statusu predmeta u vezi s prijedlogom odbrane.

Kako je odbrana pozivom datiranim 14. decembra, dostavljenom braniocu putem faksa, obaviještena da je glavni pretres zakazan za 20. decembar sa početkom u 13.00 časova, a po dosadašnjim saznanjima odbrane po prijedlogu nije donesena sudska odluka, ovim podneskom se urgira postupanje Suda BiH po prijedlogu za delegaciju od 11. decembra”, naveo je Bubić u urgenciji.

Odbrana je u prijedlogu iznijela razloge zbog kojih smatra da je prijedlog za delegaciju blagovremeno zatražen.”Kako se vidi iz spisa krivičnog predmeta od 6. do 14. decembra predmet nije bio u statusu zakazanog glavnog pretresa/suđenja.

Kako glavni pretres /suđenje/ u predmetu nije bio zakazan, smatramo da je prijedlog od 11. decembra zaprimljen u Sudu BiH 12. decembra očigledno blagovremen”, istakao je advokat Bubić u urgenciji.

On je naveo da odbrana predlaže da se prijedlog za delegaciju razmotri u meritumu, te donošenje sudske odluke u predmetu po prijedlogu odbrane za premještanje suđenja nadležnom sudu u Banjoj Luci prije glavnog pretresa zakazanog za 20. decembar.

Klix