ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.

Smatrali smo korisnim da se nakon prvih 6 mjeseci 2022.godine radni tim/administracija JP RAD d.d. Tešanj i NO detaljno upozna sa aktivnostima, projektima i izazovima na koje su svi prisutni imali direktan ili indirektan uticaj prethodnih izazovnih 6.mjeseci našeg rada.

ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.
ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.

Nestabilno tržište zahtijevalo je ulaganje dodatnih napora i energije kako bi sve izazove pravazišli na adekvatan način.

Izvještaj je koncipiran na nekoliko stvari:

1. Osnovna djelatnost JP RAD d.d. i ostvareni rezultati za prvih 6 mjeseci.

2. Razvojni projekti preduzeća po različitim oblastima.

3. Planirani ostali projekti sa osvrtom na njihovu realizaciju, nove okolnosti tržišta i energenata koji direktno utiču na funkcionisanje JP RAD kao i planiranu dinamiku razvoja.

4. Poseban osvrt na poduzete aktivnosti Općine Tešanj i JP RAD u sinergiji koje su omogućile stabilno vodosnabdijevanje bez redukcije u vodosnabdijevanju.

5. Aplikacije putem kojih je obezbjeđena značajna finansijska pomoć preduzeću od strane nadležnog kantonalnog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

6. Uslove zaposlenih i poduzete aktivnosti Uprave, Sindikata i Vijeća uposlenika sa obzirom na inflaciju.

7. Planirane aktivnosti u saradnji sa Osnivačem i NO u drugoj polovini 2022.

8. Analiza ključnih troškova i planiranih prihoda.

9. Analiza ključnih indikatora po svim odjelima i očekivanja do kraja 2022.

10. Razultati rada na drugoj fazi Meg projekta.

11. Planirane aktivnosti, akcioni plan u narednih 100 dana, 1 i 3 godine u saradnji sa Svjetskom Bankom i Unom Consulting.

12. Ključne realizovane nabavke opreme i planirane tendere u analiziranom i budućem periodu.

13. Analiza parametara koje kao organizacija trebamo popravljati u narednom periodu.

14. Druge važne pokazatelje rada JP RAD d.d.

Uprava preduzeća je iskoristila priliku da se zahvali svim saradnicima, članovima NO na odgovornom pristupu dobroj atmosferi unutar organizacije i postignutim rezultatima za prvih 6 mjeseci 2022.

ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.
ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.
ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.
ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.
ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.
ANALIZA POSLOVANJA JP RAD d.d. TEŠANJ ZA PRVIH 6 MJESECI 2022.

NA USLUZI GRAĐANIMA!!!

JP RAD d.d. Tešanj