Odluka Vijeća ministara: Produžena zabrana izvoza oblovine i peleta do kraja januara 2023. godine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na vanrednoj telefonskoj sjednici donijelo je odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. januara 2023. godine.

Odluka Vijeća ministara: Produžena zabrana izvoza oblovine i peleta do kraja januara 2023. godine
Odluka Vijeća ministara: Produžena zabrana izvoza oblovine i peleta do kraja januara 2023. godine

Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta odnosi se na 12 tarifnih oznaka i uključuje oblovinu i pelete od drveta, čime se žele spriječiti nestašice i ublažiti posljedice za stanovništvo i privredu prouzrokovane rastom cijena i krizom na svjetskom tržištu energenata.

U skladu sa inicijativama Vlada RS i Vlada FBiH

Odluka je donesena u skladu sa inicijativama Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja. To se, prije svega, odnosi na enormni rast cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta koji nije zasnovan na realnim troškovima njihove proizvodnje već se cijena formira na osnovu kretanja cijena na međunarodnom tržištu, a koje domaće tržište ne može pratiti.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, sve u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

Stupa na snagu danom donošenja

Po isteku roka primjene ove odluke, Vijeće ministara BiH će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a sve do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Vijeće ministara BiH može preispitati primjenu ove odluke i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi ranije donesena odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, usvojena na 76. vanrednoj sjednici Vijeća ministara BiH od 20. septembra ove godine.

AVAZ